• 00:00:00Inici del ple
 • 00:00:381. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de febrer de 2023.
 • 00:03:342. Dictamen sobre modificació de pressupost núm. 4 per incorporació de romanents no afectats finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses Generals. Expedient 3279/2023.
 • 00:08:113. Dictamen sobre modificació de pressupost núm. 5 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. Expedient 3854/2023.
 • 00:20:52Assumptes No Dictaminats
 • 00:22:284. Expedient 14480/2022. Proposta de declaració d’especial interés municipal de l’activitat econòmica que es desenvolupa en el immoble amb referència cadastral 4587005YJ1148N0001TW a efectes de la bonificació de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana.
 • 00:27:415. Expedient 3405/2023. Proposta de regularització de la qualificació i situació jurídica de l'immoble situat en el Carrer Sant Agustí nº 2 de Xàtiva i de la seua inscripció en l’Inventari Municipal i en el Registre de la Propietat.
 • 00:34:06Despatx Extraordinari
 • 00:34:106. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia (Relació de Decrets mes de febrer de 2023 (Núm. 0125 al 0326) )
 • 00:34:287. Dació de compte Acords de la Junta de Govern Local
 • 00:35:408. Altres dacions de compte
 • 00:35:53C) PRECS I PREGUNTES
twitter facebook mail me gusta
Ple sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2023.
CANAL: Plens de l‘Ajuntament 2023
40:55
327
0

Ple sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2023.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC